ระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติทางการทหาร
ลงทะเบียน  เข้าใช้งาน 

ข้อมูลที่ให้บริการในระยะแรก ประกอบด้วย
1.แผนที่บกชุด L7018
2.ความสูงภูมิประเทศ (Digital Elevation Model – DEM)
3.ความลาดชัน
4.การตกกระทบของแสง (Hillshade)
5.แผนที่เดินเรือ
6.ข้อมูลทางอุทกศาสตร์
     6.1 ความลึกน้ำ
     6.2 เส้นขอบฝั่งประเทศไทย
     6.3 ทิศทางและความเร็วกระแสน้ำ
     6.4 พื้นที่ฝึกทางทหาร
7.แผนที่ยุทธการ บริเวณฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย

การใช้งาน Services การใช้งานข้อมูลที่ให้บริการได้จัดทำเป็นชั้นข้อมูล (Layers) เป็น Services จัดเก็บไว้ที่ ArcGIS Server ของ อศ. ซึ่งสามารถเรียกใช้ผ่านโปรแกรมต่างๆ ดังนี้
     1. โปรแกรม ArcGIS Desktop เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป
     2. โปรแกรม ArcGIS Explorer Desktop build 2012 Beta ซึ่งเป็นฟรีแวร์ ดาวน์โหลดได้ที่     http://gisupdates.esri.com/ArcGISExplorer/Build2012Beta/ArcGISExplorerBetaDownload.exe

     Download คู่มือการใช้งานโปรแกรม ArcGIS Explorer Build 2012 Beta (Download)

     3. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ต่างๆ เช่น I E, Chrome, Fire Fox ผ่านทาง ArcGIS.com โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม     วิธีใช้งาน Services คลิก

ขั้นตอนการใช้งาน Services
1. ลงทะเบียน เพื่อสมัครเข้าใช้งานโดยใช้ email ทร. และรอตอบรับการเป็นสมาชิกทาง email
2. สำหรับโปรแกรม ArcGIS Desktop เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป ให้ไปที่ Add ArcGIS Server -> Use GIS Services ที่ catalog แล้วใส่ที่อยู่ http://hdgis.navy.mi.th:6080/arcgis/services สำหรับช่อง Account ให้ใส่ username และ password ที่ได้สมัครสมาชิกไว้ เมื่อเข้าไปที่ Server ได้แล้วจะเห็นชั้นข้อมูลเป็น Services ต่างๆ ให้เลือกตามต้องการ ตามรูป


3. สำหรับโปรแกรม ArcGIS Explorer ให้เลือกที่เมนู Add Content -> GIS Service… ->New Server Connection และให้เลือกค่า Server type : ArcGIS Server ที่อยู่ Server : http://hdgis.navy.mi.th:6080/arcgis/services สำหรับผู้ที่ใช้ Internet (ADSL) จากภายนอก (ไม่ต้อง set ค่า proxy ของ ทร.) ในช่องที่อยู่ Server : ให้ใช้ค่าดังต่อไปนี้ http://113.53.247.4:6080/arcgis/services และ Account ที่ได้สมัครไว้ ตามรูป

ข้อกำหนดการใช้ข้อมูล ผู้ใช้บริการข้อมูลยอมรับว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.2554 แนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศของ ทร. พ.ศ.2555 และระเบียบ ทร. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไข

คำอธิบายข้อมูล

1. แผนที่บกชุด L7018 เป็นข้อมูลภาพประเภทราสเตอร์ จากการกราดภาพ (scan) แผนที่บกของกรมแผนที่ทหาร และนำมาใส่ค่าพิกัด (Georeferencing) บนโครงสร้างแผนที่แบบ WGS1984 เนื้อหาข้อมูลครอบคลุมจังหวัดชายแดนทางบก (พื้นที่ ทร.รับผิดชอบ) จังหวัดบริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและอันดามัน และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. ความสูงภูมิประเทศ (Digital Elevation Model - DEM) ใช้ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (lat/long) บนโครงสร้างแผนที่แบบ WGS1984 มีค่าทางดิ่ง (ความสูง) หน่วยเป็นเมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea Level) เป็นข้อมูลประเภทราสเตอร์ มีความละเอียด (Cell Size) เท่ากับ 1x1 ฟิลิปดา หมายถึงในทุกๆ ตารางกริดหรือ 1 pixel (ระยะประมาณ 30 เมตร) จะมีค่าความสูง 1 ค่า เนื้อหาข้อมูลครอบคลุมจังหวัดชายแดนทางบก (พื้นที่ ทร.รับผิดชอบ) จังหวัดบริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและอันดามัน และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. ความลาดชัน(Slope) ใช้ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (lat/long) บนโครงสร้างแผนที่แบบ WGS1984 มีค่าความชันหน่วยเป็นองศา เป็นข้อมูลประเภทราสเตอร์ มีความละเอียด (Cell Size) มีความละเอียด (Cell Size) เท่ากับ 1x1 ฟิลิปดา หมายถึงในทุกๆ ตารางกริดหรือ 1 pixel (ระยะประมาณ 30 เมตร) จะมีค่าความลาดชัน 1 ค่า ข้อมูลครอบคลุมจังหวัดชายแดนทางบก (พื้นที่ ทร.รับผิดชอบ) จังหวัดบริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและอันดามัน และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

4. การตกกระทบของแสง (Hillshade) ใช้ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (lat/long) บนโครงสร้างแผนที่แบบ WGS1984 มีค่าระดับความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ 0 - 255 (0 = ด้านรับแสงน้อยสุด/มืด, 255 = ด้านรับแสงมากสุด/สว่าง) จากด้านตะวันออกทิศ 089 (ทิศดวงอาทิตย์ขึ้นเฉลี่ยในรอบ 1 ปี) เป็นข้อมูลประเภทราสเตอร์ มีความละเอียด (Cell Size) มีความละเอียด (Cell Size) เท่ากับ 1x1 ฟิลิปดา หมายถึงในทุกๆ ตารางกริดหรือ 1 pixel (ระยะประมาณ 30 เมตร) จะมีค่าระดับความเข้มแสง 1 ค่า ข้อมูลครอบคลุมจังหวัดชายแดนทางบก (พื้นที่ ทร.รับผิดชอบ) จังหวัดบริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและอันดามัน และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

5. แผนที่เดินเรือ (Nautical Chart) เป็นข้อมูลภาพประเภทราสเตอร์ จากการกราดภาพ (scan)แผนที่เดินเรือกระดาษ และนำมาใส่ค่าพิกัด (Georeferencing) บนโครงสร้างแผนที่แบบ WGS1984 เนื้อหาข้อมูลครอบคลุมน่านน้ำไทยทั้งสองฝั่งตามจำนวนแผนที่เดินเรือ 78 ระวาง

6. ข้อมูลทางอุทกศาสตร์ เป็นข้อมูลที่คัดมาจากแผนที่ Electronic Navigational Chart (ENC) ประกอบด้วย
    6.1 ความลึกน้ำ (Depth) ใช้ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (lat/long) บนโครงสร้างแผนที่แบบ WGS1984 มีค่าทางดิ่ง (ความลึก ) หน่วยเป็นเมตร เหนือเส้นเกณฑ์แผนที่หรือระดับน้ำลงต่ำที่สุด (Lowest Low Water) โดยการนำข้อมูลเลขน้ำแต่ละจุดในแผนที่ ENC มาคำนวณด้วยวิธีการ Interpolation เป็นข้อมูลประเภทราสเตอร์ มีความละเอียด (Cell Size) เท่ากับ 30x30 ฟิลิปดา หมายถึงในทุกๆ ตารางกริดหรือ 1 pixel (ระยะประมาณ 900 เมตร) จะมีค่าความลึกน้ำ 1 ค่า เนื้อหาข้อมูลครอบคลุมอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยตั้งแต่ขอบฝั่งออกไปจนถึงเขตต่อเนื่อง (24 ไมล์ทะเลจากเส้นฐานตรง)
    6.2 เส้นขอบฝั่งประเทศไทย รวมสิ่งก่อสร้างชายฝั่ง เป็นข้อมูลประเภทเวกเตอร์ มีหน่วยระยะเป็นเมตร
    6.3 ทิศทางและความเร็วกระแสน้ำ เป็นข้อมูลประเภทเวกเตอร์ ทิศทางมีหน่วยเป็นองศาและความเร็วมีหน่วยเป็นนอต
    6.4 พื้นที่ฝึกทางทหาร และพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางเรือ มีหน่วยพื้นที่เป็นตารางเมตร

7. แผนที่ยุทธการ เป็นแผนที่ผสมผสานระหว่างแผนที่บก และแผนที่เดินเรือ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารทั้งชายฝั่ง และในทะเล แผนที่ชุดนี้ประกอบด้วยแผนที่หมายเลข ย.101-ย.108 บริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย


(ข้อควรระวัง)
ในการอ่านค่าพิกัดจากแผนที่ scan ให้ดูค่าพิกัดจากโปรแกรมตามตำแหน่งที่ curser ชี้ ไม่ควรอ่านจากตัวเลขกริด หรือ แลต / ลอง ที่ปรากฎบนภาพ scan เนื่องจากแผนที่ทั้งหมดในระบบที่มีโครงสร้าง Indian1975 จะถูกแปลงเป็นโครงสร้าง WGS1984 ดังนั้นค่าพิกัดที่อ่านได้จากโปรแกรม จะเป็นค่าพิกัดบนโครงสร้างแผนที่แบบ WGS1984 เท่านั้น

กลับหน้าแรก

แผนกกรรมวิธีข้อมูล กวก.อศ.
โทร.57039

internet browser